Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760

Czym jest narzędzie  D3™ (DISC/ TEAMS/ VALUES)

 

Trójwymiarowe, potężne i kompleksowe narzędzie oceny łączące w sobie trzy analizy:

 • Test kompetencji DISC (m.in. styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju)
 • Test kompetencji TEAMS (style myślenia o pracy w zespole. Preferowane role w zespole, m.in. kreator, realizator, analityk, koordynator, strateg)
 • Test kompetencji VALUES (wartości w miejscu pracy, m.in. lojalność, niezależność, równość, uczciwość)

Korzyści z zastosowania D3™ (DISC/ TEAMS/ VALUES):

 • Dostarcza szczegółowe informacje na temat stylu zachowania, czynnikach motywujących i stylu pracy w zespole
 • Udziela informacji o mocnych stronach i ograniczeniach pracownika: zachowania w codziennych sytuacjach i naturalna odpowiedź na stres,  zdolność do podejmowania decyzji,  inicjatywa/pro aktywność w zmianie,  zdolności organizacyjne – zarządzanie swoim czasem i zadaniami,  umiejętność rozwijania relacji z klientami i wewnątrz zespołu
 • Pozwala na poznanie i zrozumienie własnego stylu przywództwa, mocnych stron w byciu liderem i potencjału, który może być wykorzystany na potrzeby zespołu
 • Umożliwia nabycie umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania na różne style zachowania pracowników, szczególnie w tzw. „trudnych sytuacjach”, związanych z presją czasu, oczekiwaniami zespołu, wyzwaniami strategicznymi etc.

Daje wskazówki pozwalające na opracowanie Action Plan dla rozwinięcia umiejętności liderskich, motywowania zespołu do osiągania jeszcze lepszych efektów

Disc D3 – zastosowanie

Badanie kompetencji

Kompetencje to wszystkie te cechy pracowników, których posiadanie i wykorzystywanie umożliwia realizację strategii firmy, dla której pracują. Wiedza, umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości, styl komunikowania się, są zbiorem zachowań, które pewne osoby opanowują lepiej niż inne, co sprawia, że w określonych sytuacjach i otoczeniu działają one efektywniej.

Od tego, jakie kompetencje posiada pracownik zależy to, jak będzie realizował się na określonym stanowisku w firmie. Dzięki informacji zwrotnej z naszych raportów o kompetencjach pracownika (badanie kompetencji) o wiele łatwiejsze będzie wyznaczenie obszarów, w których ma on potencjał, a także obszarów do jego rozwoju.

Zobacz przykład raportu z testu badania kompetencji D3™ (DISC/ TEAMS/ VALUES)

Zobacz przykład raportu z testu badania kompetencji DISC

Nasze testy kompetencji i raporty z nich to:

 • Identyfikacja kluczowych kompetencji, które zadecydują o tym, czy dany pracownik na pewno osiągnie zakładane cele
 • Informacje o pracowniku: – jak reaguje na wyzwania, zmiany, presję czasu? – czy dotrzymuje terminów? – czy nastawienie na realizację indywidualnych celów, pracę w zespole, pracę zgodną z kulturą organizacyjną jest spójne z jego wewnętrznymi wartościami? – jakie są mocne strony pracownika/kandydata i co go motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników? – jak poradzi sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach? – jak postrzega zmiany – jako szansę czy przeszkodę? Jak szybko dostosuje się do zmian? – jaką postawę przyjmuje wobec obowiązujących standardów i procedur? – jak próbuje wpłynąć na zachowania innych, czy przekonać ich do swoich racji? – według jakiego klucza dobiera argumenty w rozmowie? – jaką rolę pełni w zespole: kreator, realizator, analityk, manager czy strateg?

Co nam daje badanie kompetencji zespołu?

 • Poznajemy rzeczywiste potrzeby szkoleniowe
 • Wiemy, na co zwrócić uwagę, projektując szkolenia z komunikacji, sprzedaży, przywództwa
 • Mamy możliwość zbadania efektywności szkoleń
 • Wiemy, kto potrzebuje szkolenia a kto coachingu
 • Mamy raport dla lidera o potencjale zespołu i ewentualnych ograniczeniach

Budowanie zespołów i przywództwo

Pomyśl o swoich ludziach, jak o częściach wielkiego mechanizmu, który porusza firmę do przodu.  Szybkość, z jaką może się poruszać zależy nie tylko od skuteczności poszczególnych części, ale również od tego, jak te elementy współpracują ze sobą.

Nasze raporty opisują poszczególne role pracowników w zespole, kluczowe wartości jakimi się kierują, podstawowe zalety i potencjalne ograniczenia dla każdego z zespołów. Dajemy możliwości, aby w pełni rozwinąć talenty, które już istnieją w organizacji. Wynikiem naszych działań są: bardziej zadowoleni pracownicy, wyższa wydajność pracy, rosnące zyski.

Nasze rozwiązania pomagają:

 • zwiększyć motywację pracowników
 • usprawnić komunikację w zespole
 • uwolnić ukryty potencjał
 • odkryć motywatory
 • niwelować konflikty w zespole
 • budować naturalne przywództwo

Co nam daje badanie kompetencji zespołu?

 • Poznajemy rzeczywiste potrzeby szkoleniowe
 • Wiemy, na co zwrócić uwagę, projektując szkolenia z komunikacji, sprzedaży, przywództwa
 • Mamy możliwość zbadania efektywności szkoleń
 • Wiemy, kto potrzebuje szkolenia a kto coachingu
 • Mamy raport dla lidera o potencjale zespołu i ewentualnych ograniczeniach
 • Mamy punkt wyjścia do zbudowania lub ewaluacji modelu kompetencji

 

Sprzedaż i obsługa klienta

Badania sugerują, że najbardziej skutecznymi sprzedawcami są te osoby, które naprawdę rozumieją ludzkie zachowania i potrafią nie tylko przewidzieć reakcję, lecz również dostosować własne zachowanie do zachowania klienta. Skuteczni sprzedawcy są świadomi własnych mocnych stron oraz ograniczeń i szybko rozpoznają mocne strony, ograniczenia, potrzeby oraz preferencje klientów. W sprzedaży liczą się informacje! Każdy, kto sprzedaje, czy obsługuje klienta, robi to w inny sposób. Poznanie własnego stylu sprzedaży, mocnych stron i potencjału, który w nas jest, to klucz do osiągania najlepszych wyników.

 • Niektórzy dobrze się czują, komunikując poprzez fakty, cyfry, twarde argumenty – oni pomagają zobaczyć klientom racjonalne korzyści z oferowanego produktu czy usług.
 • Dla innych liczą się relacje i to oni mają talent do uspokajania obaw klienta, w ich towarzystwie klient czuje się po prostu dobrze.
 • Są tacy, których mocną stroną jest otwarty, odważny sposób komunikowania się – to oni szybko poradzą się obiekcjami klientów
 • Wreszcie są tacy, którzy nie ustąpią, zanim nie osiągną tego, co zaplanowali.

Zobacz przykładowy raport z testu kompetencji dla działu sprzedaży i obsługi klienta.

Test kompetencji i raport to informacje o:

 • Twoim stylu współpracy z klientem
 • mocnych stronach w komunikacji i obszarach do rozwoju
 • tym, co Cię motywuje do pracy
 • sprawdzone techniki/metody (zgodne z Twoim stylem sprzedaży/obsługi klienta) dla podniesienia Twoich wyników
 1. krok – Test kompetencji – Twój styl sprzedaży
 2. krok – Typ klienta
 3. krok – Plan działania

 

DISC D3 – opis narzędzia

Diagnoza metodą DISC D3

DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach,  okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności; DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów: Dominant (Dominujący), Influencing (Wpływowy), Steady (Stały), Compliance (Sumienny).

 

TEAMS

To model 5 ról, które ujawniają się wyraźnie w pracy zespołowej. Badanie TEAMS wskazuje te role, które badany preferuje pełnić w zespole.

Poddając badaniu TEAMS wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole, a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty. Role zespołowe to:

 • Kreator (ang. Theorist)– generuje pomysły, tworzy kreatywne, nieszablonowe rozwiązania ; Kreator pyta: „Co robimy i dokąd zmierzamy?”.
 • Realizator (ang. Executor)– jest zorientowany na wykonanie zadania, działa zgodnie z planem, implementuje rozwiązania. Realizator pyta: „Czego potrzebuję, aby zrealizować to zadanie?”.
 • Analityk (ang. Analyzer)–  jest dokładny, kontroluje jakość, myśli o udoskonalaniu procesu, waży ryzyko względem potencjalnych efektów. Analityk pyta: „Czy robimy właściwe rzeczy?”.
 • Koordynator (ang. Manager)– buduje zespół, wyznacza mu cel, nadzoruje realizację zadania. Koordynator pyta: „Kto i co robi? Co udało się już osiągnąć? Czy jesteśmy na właściwej drodze?”.
 • Strateg (ang. Strategist)– poddaje pomysł i tworzy rozwiązania możliwe do zrealizowania, uwzględniające potrzeby rynku. Strateg pyta: „W jaki sposób osiągniemy ten cel? Jakie są kolejne kroki?”.

 

VALUES

Góra lodowa jest dobrą analogią do opisania tego, czym są wartości, jak wpływają na styl osobowości. Osobowość i zachowanie to te części góry lodowej, które jesteśmy w stanie zobaczyć (DISC/TEAMS), podczas gdy wartości (VALUES) są ukryte pod powierzchnią, wpływając na nasze decyzje i działania.

Test VALUES  mierzy wewnętrzny system wartości, którymi kieruje się badany przy podejmowaniu decyzji.

Cztery wartości:

 • Lojalność – wysoki wynik świadczy o tym, że badany jest lojalny tak wobec osoby, jak i systemu i podejmuje decyzje, kierując się właśnie tą wartością.
 • Niezależność– osoba kierująca się tą wartością, lubi wolność, chce działać według własnych zasad i mieć możliwość wyrażania siebie.
 • Równość – wysoki poziom tej wartości mówi o tym, że badana osoba oczekuje równego traktowania, tych samych zadań i przywilejów dla wszystkich, bez wyjątku.
 • Uczciwość – osoba z wysokim poziomem tej wartości jest skłonna do kompromisów, jest elastyczna co do zasad, ale nie zapomina o celu, który ma osiągnąć.

 

D3™ Personality Report